Ποιοί είμαστε

Η Κ.Ε.Πο.Μ. εκφράζει ένα γενικότερο ρεύμα ιδεών που μπορεί να επιφέρει πραγμα-
τικές αλλαγές με την κατάλληλη ηγεσία και με αμείωτη προσπάθεια για πολιτική συ-
νεννόηση. Μία μεταρρύθμιση δεν συμβαίνει με τη βούληση της κεντρικής εξουσίας,
αλλά μέσα από καθημερινές ζυμώσεις με την τοπική κοινωνία, τους συλλόγους, τα
ευρωπαϊκά ρεύματα και το άνοιγμα στην εξωγενή σκέψη.
Κεντρικής σημασίας ζήτημα για εμάς αποτελεί η εναλλαγή των εκλεγμένων προ-
σώπων. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι μοιράζεται η ανάληψη ευθυνών και αντι-
μετωπίζεται η φαυλότητα των προσώπων που κατέχουν αξιώματα και καρέκλες για
μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αρέσει σε %d bloggers: