Ζητούνται ακίνητα για ΚΕΠ, Δημοτική Αποθήκη και Τεχνική Υπηρεσία

Διακηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση τριων χώρων προκειμένου να εγκατασταθούν υπηρεσίες του Δήμου (αποθήκη, Τεχνική Υπηρεσία & ΚΕΠ).

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Έχοντας υπόψιν :
– Το Π.δ 270/81 (αρ. 3 παρ.3, αρ. 5 παρ. 4)
– Το Ν. 3463/2006 (αρ. 194)
– Το Ν. 3852/2010 (αρ. 72, 1ε και 4)
– Το Ν. 3130/2003 (για τις μισθώσεις ακινήτων για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών)
– Τη με αρ. 201/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την εγκατάσταση της Αποθήκης του Δήμου Μυκόνου
– Τη με αριθμ. 185/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου με την οποία έχει οριστεί η επιτροπή δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης ακινήτων και αξιολόγησης.
– Τη με αρ. 9Γ/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική και για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα εγκατασταθεί η Αποθήκη του Δήμου Μυκόνου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως της διακήρυξης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Άρθρο 1ο : Τρόπος Διενέργειας της δημοπρασίας :
Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή, βάσει: α) της περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, β) των διατάξεων του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006, γ) των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981, δ) της υπ’ αριθμ. 200/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την εγκατάσταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου, ε) της πίστωσης ποσού που έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 30-6232 «Μισθώματα κτιρίων – τεχνικών έργων ακινήτων» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015 και θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις ως εξής:
Α) Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Οι προσφορές ενδιαφέροντος με αίτηση στο όνομα του ιδιοκτήτη στην οποία θα περιγράφεται το ακίνητο που διατίθεται και όλα τα νόμιμα έγγραφα αυτού ως ορίζονται κατωτέρω, κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Μυκόνου από 02-04-2015 έως 20-04-2015 τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ έως 15.00 μ.μ, και στη συνέχεια, μεταβιβάζονται στην επιτροπή δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης ακινήτων και αξιολόγησης, η οποία έχει ορισθεί με την υπ. αριθμ. 185/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, η οποία μετά από επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσης διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού του κάθε ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η συντασσόμενη έκθεση αξιολογήσεως, μετά των προσφορών εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται στο τμήμα προμηθειών του Δήμου, την οποία κοινοποιεί σε κάθε έναν ενδιαφερόμενο (συμμετέχοντα στη δημοπρασία), και ο οποίος μπορεί να υποβάλλει ένσταση κατά την έκθεσης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση αυτής.
Β) Διενέργεια της Δημοπρασίας:
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος θα ορίσει την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στο κτήριο Βόϊνοβιτς στην παραλία της χώρας Μυκόνου, ενώπιων της αρμόδιας επιτροπής, σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από το Δήμαρχο, με αποστολή (επί αποδείξει) προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα έχουν κριθεί κατάλληλα από την από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας.
Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου και μετά την λήξη της δημοπρασίας υπογράφονται από την επιτροπή διαγωνισμού, τον τελευταίο μειοδότη, υπόκεινται δε τόσο στην έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής, όσο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Άρθρο 2ο : Περιγραφή του μισθίου :
Το μίσθιο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του πρώην Δήμου Μυκόνου και σε απόσταση μικρότερη των 5 (πέντε) χιλιομέτρων από τις κεντρικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μυκόνου (κτίριο Βοϊνόβιτς, Παραλία Χώρας Μυκόνου). Το μίσθιο θα πρέπει να είναι σε ισόγειο ή υπόγειο χώρο κατ’ ελάχιστον 400 (τετρακόσια) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ) και κατά μέγιστο 600 (εξακόσια) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ). Το μίσθιο θα πρέπει να διαθέτει μεγάλη πόρτα για είσοδο φορτηγού, να διαθέτει επίσης, αυλή, η οποία να είναι περίκλειστη για να είναι ασφαλής, καθώς επίσης αυτόνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς και αυτόνομο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.
Η κτιριακή συσχέτιση του διοικητικού έργου σε συνδυασμό με τα κριτήρια ανθρωπομετρίας, εργονομίας, λειτουργικότητας και ασφάλειας, ώστε να εξυπηρετείται η ασφαλής και ακώλυτη λειτουργία των διακινούμενών και του εξοπλισμού, θα αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες κατά την αξιολόγηση.
Άρθρο 3ο : Μισθωτική αξία του ακινήτου :
Το ανώτατο όριο προσφορά του τιμήματος ενοικίου θα προσδιοριστεί από την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Μυκόνου.
Άρθρο 4ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής :
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, ανά κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιέχει:
1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (ΦΕΚ757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
2. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Μυκόνου περί μη πάσης φύσεως οφειλών προς το Δήμο, που να ισχύει την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν την ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού.
4. Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει: α) τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (ΦΕΚ757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου, γ) αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας) για την νομιμότητα κατασκευής του κτηρίου και μελέτη στατικότητας πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλημα φορτία που μπορεί να αναλάβει, δ) τίτλο ιδιοκτησίας για την πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή και ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο κάθε βάρους γενικά, χρέους υποθήκης, προσημείωσης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλείας, οποιασδήποτε διεκδίκησης, δικαιώματος τρίτου (νομικού ή πραγματικού ελαττώματος), εκνίκησης τρίτου, εισφορών, φόρων και τελών δημοσίων και δημοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης και γενικά ελευθέρου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του, προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9, ε) κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου, στ) εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομα του θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας, ζ) εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία με γραμμάτιο καταθέσεως του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, στην περίπτωση που η προσφορά έχει κριθεί κατάλληλη από την επιτροπή καταλληλότητας, η) πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
Άρθρο 5ο : Δικαίωμα αποζημίωσης :
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
Άρθρο 6ο : Σύμβαση :
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης , άλλως η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Η σύμβαση θα συντάσσετε σε τρία (3) πρωτότυπα εκ των οποίων παραλαμβάνουν από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος και ένα η Δ.Ο.Υ .
Ο Δήμος Μυκόνου ως μισθωτής, μπορεί να προβεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή, σε μονομερή λύση της σύμβασης εάν: α) αποκτήσει ιδιόκτητο ακίνητο, β) παραχωρηθεί στον Δήμο δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου, για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης, γ) καταργηθεί το σύνολο ή μέρος των στεγαζομένων εντός του μισθίου υπηρεσιών, δ) μεταφερθεί σε άλλο τόπο η εγκατεστημένη υπηρεσία του Δήμου έστω και προσωρινώς.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Δήμος μπορεί να λύσει μονομερώς τη μίσθωση αφού ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθοριζομένη στη σχετική ειδοποίηση ημερομηνία λύσεως της μίσθωσης, από την οποία παύει και κάθε υποχρέωση του Δήμου προς καταβολή του μισθώματος.
Άρθρο 7ο : Διάρκεια Μίσθωσης :
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται σε 12 (δώδεκα) έτη (αρθ.4 Ν.3130/03). Η μίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία παρέλευσης του χρόνου μίσθωσης.
Άρθρο 8ο : Καταβολή Μισθωμάτων :
Η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται από το μισθωτή Δήμο Μυκόνου στον κύριο του ακινήτου (εκμισθωτή) ανά μήνα, στο τέλος κάθε μήνα (άρθρο 21 του ν. 3130/03) με την έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο μίσθιο, που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου.
Αρθρο 9ο : Υποχρέωσεις εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) :
1. Ο εκμισθωτής οφείλει να έχει ασφαλισμένο το μίσθιο κατά πυρός, διαφορετικά ο Δήμος Μυκόνου απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για τυχόν ζημίες που μπορεί να προξενηθούν στο μίσθιο από εκδήλωση πυρκαγιάς.
2. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει και να καλύψει όλες τις δαπάνες που αφορούν εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. Ύδρευσης – Αποχέτευσης, τοποθέτησης πυρασφάλειας, ασφάλειας, καλύπτοντας τους όρους υγιεινής, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου Μυκόνου και να παραδώσει το μίσθιο έτοιμο και κατάλληλο για χρήση μέσα στην ορισθείσα προθεσμία.
3. Ο εκμισθωτής οφείλει να ενεργεί και να επανορθώνει τις φθορές που προέρχονται από τη συνηθισμένη χρήση του μισθίου, μέσα στην προθεσμία που θα τάσσεται από το Δήμο Μυκόνου. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, ο Δήμος Μυκόνου έχει το δικαίωμα να προβεί: α) σε διακοπή της καταβολής των μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των εργασιών από τον εκμισθωτή, β) σε μονομερή λύση της σύμβασης και τη μίσθωση άλλου ακινήτου, σε βάρος του εκμισθωτή, γ) σε εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής του ακινήτου σε βάρος του εκμισθωτή, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως η δαπάνη αυτή προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση – βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου.
4. Ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραδώσει το ακίνητο στη χρήση του Δήμου Μυκόνου, έτοιμο και κατάλληλο μέσα στην προθεσμία που θα ορίσει η Οικονομική Επιτροπή και μετά από την εκτέλεση όλων των τυχών υποδειχθεισών επισκευών και διαρρυθμίσεων και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της απόφασης έγκρισης και της σύμβασης της μίσθωσης. Σε αντίθετη περίπτωση καταπίπτει υπέρ του Δήμου Μυκόνου η εγγύηση που έχει κατατεθεί και ακολουθούνται οι διαδικασίες που προ βλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
5. Η παραλαβή του μισθίου από το Δήμο Μυκόνου καθώς και η παράδοση του στον εκμισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης, ενεργείται από το Δήμαρχο Μυκόνου, είτε από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που θα στεγασθεί, αφού συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Ο εκμισθωτής καλείται εγγράφως από τον Προϊστάμενο να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στην παραλαβή – παράδοση του μισθίου, αν αρνηθεί να προσέλθει, συντάσσεται πρωτόκολλο από τον Προϊστάμενο και κοινοποιείται σε αυτόν με απόδειξη. Η με πρωτόκολλο παραλαβή του μισθίου από τον προϊστάμενο δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή της ευθύνης για ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώματα.
6. Εάν το ακίνητο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει με νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση, κλπ, άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη, κλπ, θεωρούμενου αυτού εφεξής ως εκμισθωτή. Στον τελευταίο εκμισθωτή καταβάλλονται από το Δήμο Μυκόνου τα μισθώματα, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, από τότε που κοινοποιείτε νόμιμα σε αυτόν ο οικείος νόμιμος τίτλος βάσει του οποίου κατέστη αυτός κύριος, νομέας, επικαρπωτής, χρήστης, κλπ, νομίμως μετεγγραμμένος.
Άρθρο 10ο : Εγγύηση συμμετοχής :
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα επί της εκατό (10%)του ορίου της προσφοράς, όπως αυτό θα διαμορφωθεί από την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Μυκόνου, υπολογιζόμενο για δώδεκα (12) μήνες. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται σε αυτόν που έχει κατακυρωθεί ο διαγωνισμός μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής και ένα μήνα μετά την εγκατάσταση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου στο ακίνητο.
Οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται στους λοιπούς συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου.
Άρθρο 11ο : Υποχρεώσεις – Δικαιώματα μισθωτή :
1. 0 μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό έναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
2. Ο μισθωτής υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το κινητό στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
3. Ο μισθωτής δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για α) επιγενόμενες βλάβες ή ζημίες στο ακίνητο, οφειλόμενες στη συνήθη χρήση ή κακή κατάσταση ή κατασκευή του κτιρίου ή σε τυχαίο γεγονός, ανώτερα βία, κλπ (η έννοια των συνήθων χρήσεων επί μισθώσεων υπηρεσιών είναι ευρύτερη των κοινών μισθώσεων), β) για αλλαγές ή βελτιώσεις στις οποίες θα προβεί πριν ή μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, γ) αν από δική του υπαιτιότητα ανακληθεί η απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας ή λυθεί η σύμβαση, δ) εάν δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισμού.
4. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ο Δήμος Μυκόνου έχει τη δυνατότητα ακόμη και εάν δεν προ βλέπεται ρητά από τη σύμβαση, να εγκαταστήσει στο μίσθιο υπηρεσία του διαφορετική εκείνης της οποίας η στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί, η να συστεγάσει με την υπηρεσία αυτή και άλλη υπηρεσία του, χωρίς ο εκμισθωτής να δικαιούται αποζημίωση ή πρόσθετο μίσθωμα.
Άρθρο 12ο : Κρατήσεις :
Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που αναφέρονται στο μίσθωμα, βάσει σχετικών διατάξεων.
Άρθρο 13ο : Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση :
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
Άρθρο 14ο : Δημοσίευση διακήρυξης :
Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες που έχουν την έδρα τους σε δύο τουλάχιστον νησιά του Νομού Κυκλάδων.
Άρθρο 15ο : Επανάληψη της δημοπρασίας :
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται όταν:
1. Δεν παρουσιαστεί κατ’ αυτήν μειοδότης
2. Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας.
3. Όταν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος μειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης.
Αρθρο 16ο : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων :
Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου και συγκριμένα από τον κο Νικόλαο Γκέλο, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, στο τηλέφωνο 2289023261, εσωτερικό 1.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς

2. ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Έχοντας υπόψιν :
– Το Π.δ 270/81 (αρ. 3 παρ.3, αρ. 5 παρ. 4)
– Το Ν. 3463/2006 (αρ. 194)
– Το Ν. 3852/2010 (αρ. 72, 1ε και 4)
– Το Ν. 3130/2003 (για τις μισθώσεις ακινήτων για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών)
– Τη με αρ. 200/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την εγκατάσταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου
– Τη με αριθμ. 185/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου με την οποία έχει οριστεί η επιτροπή δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης ακινήτων και αξιολόγησης.
– Τη με αρ. 9Β/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική και για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα εγκατασταθεί η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως της διακήρυξης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Άρθρο 1ο : Τρόπος Διενέργειας της δημοπρασίας :
Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή, βάσει: α) της περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, β) των διατάξεων του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006, γ) των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981, δ) της υπ’ αριθμ. 200/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την εγκατάσταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου, ε) της πίστωσης ποσού που έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 30-6232 «Μισθώματα κτιρίων – τεχνικών έργων ακινήτων» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015 και θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις ως εξής:
Α) Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Οι προσφορές ενδιαφέροντος με αίτηση στο όνομα του ιδιοκτήτη στην οποία θα περιγράφεται το ακίνητο που διατίθεται και όλα τα νόμιμα έγγραφα αυτού ως ορίζονται κατωτέρω, κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Μυκόνου από 02-04-2015 έως 22-04-2015 τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ έως 15.00 μ.μ, και στη συνέχεια, μεταβιβάζονται στην επιτροπή δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης ακινήτων και αξιολόγησης, η οποία έχει ορισθεί με την υπ. αριθμ. 185/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, η οποία μετά από επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσης διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού του κάθε ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η συντασσόμενη έκθεση αξιολογήσεως, μετά των προσφορών εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται στο τμήμα προμηθειών του Δήμου, την οποία κοινοποιεί σε κάθε έναν ενδιαφερόμενο (συμμετέχοντα στη δημοπρασία), και ο οποίος μπορεί να υποβάλλει ένσταση κατά την έκθεσης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση αυτής.
Β) Διενέργεια της Δημοπρασίας:
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος θα ορίσει την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στο κτήριο Βόϊνοβιτς στην παραλία της χώρας Μυκόνου, ενώπιων της αρμόδιας επιτροπής, σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από το Δήμαρχο, με αποστολή (επί αποδείξει) προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα έχουν κριθεί κατάλληλα από την από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας.
Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου και μετά την λήξη της δημοπρασίας υπογράφονται από την επιτροπή διαγωνισμού, τον τελευταίο μειοδότη, υπόκεινται δε τόσο στην έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής, όσο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Άρθρο 2ο : Περιγραφή του μισθίου :
Το μίσθιο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του πρώην Δήμου Μυκόνου. Το μίσθιο θα πρέπει να είναι σε ισόγειο χώρο και να διαθέτει τουλάχιστον 200 τ.μ (διακόσια τετραγωνικά μέτρα) αποθηκευτικό χώρο (σε υπόγειο ή ισόγειο) πλέον τουλάχιστον 200 τ.μ (διακοσίων τετραγωνικών μέτρων) χώρων γραφείων στο ισόγειο. Θα πρέπει να διαθέτει χώρο στάθμευσης, να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση των δημοτών και η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, να διαθέτει πρόσβαση σε ΑΜΕΑ και στην περίπτωση που δεν υφίσταται να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής. Να διαθέτει αυτόνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς και αυτόνομο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. Η κτιριακή συσχέτιση του διοικητικού έργου σε συνδυασμό με τα κριτήρια ανθρωπομετρίας, εργονομίας, λειτουργικότητας και ασφάλειας, ώστε να εξυπηρετείται η ασφαλής και ακώλυτη λειτουργία των διακινούμενών και του εξοπλισμού, θα αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες κατά την αξιολόγηση.
Άρθρο 3ο : Μισθωτική αξία του ακινήτου :
Το ανώτατο όριο προσφορά του τιμήματος ενοικίου θα προσδιοριστεί από την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Μυκόνου.
Άρθρο 4ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής :
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, ανά κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιέχει:
1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (ΦΕΚ757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
2. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Μυκόνου περί μη πάσης φύσεως οφειλών προς το Δήμο, που να ισχύει την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν την ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού.
4. Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει: α) τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (ΦΕΚ757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου, γ) αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας) για την νομιμότητα κατασκευής του κτηρίου και μελέτη στατικότητας πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλημα φορτία που μπορεί να αναλάβει, δ) τίτλο ιδιοκτησίας για την πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή και ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο κάθε βάρους γενικά, χρέους υποθήκης, προσημείωσης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλείας, οποιασδήποτε διεκδίκησης, δικαιώματος τρίτου (νομικού ή πραγματικού ελαττώματος), εκνίκησης τρίτου, εισφορών, φόρων και τελών δημοσίων και δημοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης και γενικά ελευθέρου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του, προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9, ε) κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου, στ) εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομα του θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας, ζ) εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία με γραμμάτιο καταθέσεως του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, στην περίπτωση που η προσφορά έχει κριθεί κατάλληλη από την επιτροπή καταλληλότητας, η) πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
Άρθρο 5ο : Δικαίωμα αποζημίωσης :
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
Άρθρο 6ο : Σύμβαση :
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης , άλλως η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Η σύμβαση θα συντάσσετε σε τρία (3) πρωτότυπα εκ των οποίων παραλαμβάνουν από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος και ένα η Δ.Ο.Υ .
Ο Δήμος Μυκόνου ως μισθωτής, μπορεί να προβεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή, σε μονομερή λύση της σύμβασης εάν: α) αποκτήσει ιδιόκτητο ακίνητο, β) παραχωρηθεί στον Δήμο δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου, για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης, γ) καταργηθεί το σύνολο ή μέρος των στεγαζομένων εντός του μισθίου υπηρεσιών, δ) μεταφερθεί σε άλλο τόπο η εγκατεστημένη υπηρεσία του Δήμου έστω και προσωρινώς.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Δήμος μπορεί να λύσει μονομερώς τη μίσθωση αφού ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθοριζομένη στη σχετική ειδοποίηση ημερομηνία λύσεως της μίσθωσης, από την οποία παύει και κάθε υποχρέωση του Δήμου προς καταβολή του μισθώματος.
Άρθρο 7ο : Διάρκεια Μίσθωσης :
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται σε 12 (δώδεκα) έτη (αρθ.4 Ν.3130/03). Η μίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία παρέλευσης του χρόνου μίσθωσης.
Άρθρο 8ο : Καταβολή Μισθωμάτων :
Η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται από το μισθωτή Δήμο Μυκόνου στον κύριο του ακινήτου (εκμισθωτή) ανά μήνα, στο τέλος κάθε μήνα (άρθρο 21 του ν. 3130/03) με την έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο μίσθιο, που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου.
Αρθρο 9ο : Υποχρέωσεις εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) :
1. Ο εκμισθωτής οφείλει να έχει ασφαλισμένο το μίσθιο κατά πυρός, διαφορετικά ο Δήμος Μυκόνου απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για τυχόν ζημίες που μπορεί να προξενηθούν στο μίσθιο από εκδήλωση πυρκαγιάς.
2. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει και να καλύψει όλες τις δαπάνες που αφορούν εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. Ύδρευσης – Αποχέτευσης, τοποθέτησης πυρασφάλειας, ασφάλειας, καλύπτοντας τους όρους υγιεινής, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου Μυκόνου και να παραδώσει το μίσθιο έτοιμο και κατάλληλο για χρήση μέσα στην ορισθείσα προθεσμία.
3. Ο εκμισθωτής οφείλει να ενεργεί και να επανορθώνει τις φθορές που προέρχονται από τη συνηθισμένη χρήση του μισθίου, μέσα στην προθεσμία που θα τάσσεται από το Δήμο Μυκόνου. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, ο Δήμος Μυκόνου έχει το δικαίωμα να προβεί: α) σε διακοπή της καταβολής των μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των εργασιών από τον εκμισθωτή, β) σε μονομερή λύση της σύμβασης και τη μίσθωση άλλου ακινήτου, σε βάρος του εκμισθωτή, γ) σε εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής του ακινήτου σε βάρος του εκμισθωτή, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως η δαπάνη αυτή προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση – βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου.
4. Ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραδώσει το ακίνητο στη χρήση του Δήμου Μυκόνου, έτοιμο και κατάλληλο μέσα στην προθεσμία που θα ορίσει η Οικονομική Επιτροπή και μετά από την εκτέλεση όλων των τυχών υποδειχθεισών επισκευών και διαρρυθμίσεων και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της απόφασης έγκρισης και της σύμβασης της μίσθωσης. Σε αντίθετη περίπτωση καταπίπτει υπέρ του Δήμου Μυκόνου η εγγύηση που έχει κατατεθεί και ακολουθούνται οι διαδικασίες που προ βλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
5. Η παραλαβή του μισθίου από το Δήμο Μυκόνου καθώς και η παράδοση του στον εκμισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης, ενεργείται από το Δήμαρχο Μυκόνου, είτε από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που θα στεγασθεί, αφού συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Ο εκμισθωτής καλείται εγγράφως από τον Προϊστάμενο να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στην παραλαβή – παράδοση του μισθίου, αν αρνηθεί να προσέλθει, συντάσσεται πρωτόκολλο από τον Προϊστάμενο και κοινοποιείται σε αυτόν με απόδειξη. Η με πρωτόκολλο παραλαβή του μισθίου από τον προϊστάμενο δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή της ευθύνης για ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώματα.
6. Εάν το ακίνητο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει με νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση, κλπ, άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη, κλπ, θεωρούμενου αυτού εφεξής ως εκμισθωτή. Στον τελευταίο εκμισθωτή καταβάλλονται από το Δήμο Μυκόνου τα μισθώματα, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, από τότε που κοινοποιείτε νόμιμα σε αυτόν ο οικείος νόμιμος τίτλος βάσει του οποίου κατέστη αυτός κύριος, νομέας, επικαρπωτής, χρήστης, κλπ, νομίμως μετεγγραμμένος.
Άρθρο 10ο : Εγγύηση συμμετοχής :
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα επί της εκατό (10%)του ορίου της προσφοράς, όπως αυτό θα διαμορφωθεί από την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Μυκόνου, υπολογιζόμενο για δώδεκα (12) μήνες. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται σε αυτόν που έχει κατακυρωθεί ο διαγωνισμός μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής και ένα μήνα μετά την εγκατάσταση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου στο ακίνητο.
Οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται στους λοιπούς συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου.
Άρθρο 11ο : Υποχρεώσεις – Δικαιώματα μισθωτή :
1. 0 μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό έναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
2. Ο μισθωτής υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το κινητό στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
3. Ο μισθωτής δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για α) επιγενόμενες βλάβες ή ζημίες στο ακίνητο, οφειλόμενες στη συνήθη χρήση ή κακή κατάσταση ή κατασκευή του κτιρίου ή σε τυχαίο γεγονός, ανώτερα βία, κλπ (η έννοια των συνήθων χρήσεων επί μισθώσεων υπηρεσιών είναι ευρύτερη των κοινών μισθώσεων), β) για αλλαγές ή βελτιώσεις στις οποίες θα προβεί πριν ή μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, γ) αν από δική του υπαιτιότητα ανακληθεί η απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας ή λυθεί η σύμβαση, δ) εάν δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισμού.
4. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ο Δήμος Μυκόνου έχει τη δυνατότητα ακόμη και εάν δεν προ βλέπεται ρητά από τη σύμβαση, να εγκαταστήσει στο μίσθιο υπηρεσία του διαφορετική εκείνης της οποίας η στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί, η να συστεγάσει με την υπηρεσία αυτή και άλλη υπηρεσία του, χωρίς ο εκμισθωτής να δικαιούται αποζημίωση ή πρόσθετο μίσθωμα.
Άρθρο 12ο : Κρατήσεις :
Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που αναφέρονται στο μίσθωμα, βάσει σχετικών διατάξεων.
Άρθρο 13ο : Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση :
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
Άρθρο 14ο : Δημοσίευση διακήρυξης :
Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες που έχουν την έδρα τους σε δύο τουλάχιστον νησιά του Νομού Κυκλάδων.
Άρθρο 15ο : Επανάληψη της δημοπρασίας :
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται όταν:
1. Δεν παρουσιαστεί κατ’ αυτήν μειοδότης
2. Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας.
3. Όταν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος μειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης.

Αρθρο 16ο : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων :
Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου και συγκριμένα από τον κο Νικόλαο Γκέλο, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, στο τηλέφωνο 2289023261, εσωτερικό 1.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς

3. Επίσης αναζητάται ισόγειο κτίριο 60-80 τ.μ.για ΚΕΠ

Το μίσθιο για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων. Το ακίνητο θα πρέπει να είναι σε ισόγειο χώρο και να διαθέτει χώρους γραφείων ή/και δωμάτια γραφείων κατ’ ελάχιστον 60 (εξήντα) τετραγωνικά μέτρα (μ2) και κατά μέγιστο 80 (ογδόντα) τετραγωνικά μέτρα (μ2). Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση και στάθμευση των δημοτών και η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Να διαθέτει πρόσβαση και τουαλέτες (WC) σε ΑΜΕΑ, καθώς επίσης αυτόνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση καθώς και αυτόνομο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.

Συντάκτης: kepom

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου έχει έδρα τη Μύκονο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s